Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району

1.     Загальні положення.

1.1  Це Положення визначає основні вимоги до контрактів при прийнятті (найманні) на роботу або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, районною радою (далі - Органом управління майном)   керівників підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад району.

1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в  якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись за угодою  сторін.

1.3. Контракт укладається на термін від 1 до 5 років.

1.4. Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, Постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203, від 02.08.1995 № 597 про застосування контрактної форми трудового договору інших нормативних актів з цього питання.

 

2. Призначення на посаду, порядок укладання контракту.

2.1. Призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації (далі – Керівника), що належить до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,  селища, міста району, здійснюється за рішенням районної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова ради за поданням управлінь (відділів) районної державної адміністрації,  яким галузево підпорядковані підприємства установи та організації спільної власності району,  за погодженням з профільною постійною  комісією районної ради.

2.2. З керівниками підприємств, раніше призначеними районною радою на посади, контракти можуть бути укладені або переукладені в установленому законом порядку.

2.3. За дорученням голови ради юридичний відділ виконавчого апарату ради  готує проект рішення сесії районної ради з питання призначення керівника, до якого додаються такі документи:

- подання управлінь (відділів)  районної державної адміністрації в частині об’єктів спільної власності територіальних громад району, які їм галузево підпорядковані;

- особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 6х4 см, автобіографія, копія диплому про освіту та заява кандидата на посаду Керівника;

- попередній контракт (при наявності);

- проект контракту з Керівником (у разі його укладення);

- довідка про підприємство;

 2.4. Проект  контракту  з  Керівником  не  повинен  містити необґрунтованих показників або положень, що суперечать чинному законодавству. Відповідальність за якість підготовки проекту контракту несе орган, який вносить подання.

2.5. Всі документи подаються державною мовою.

2.6.  При наявності зазначених в цьому Положенні документів,  кандидатура Керівника та ці документи подаються на розгляд  відповідної профільної постійної комісії районної ради, яка готує свій висновок і рекомендації та подає їх голові районної ради.

2.7. У разі відмови кандидата від укладання контракту внесені документи повертаються відповідному Органу та кандидату.

2.8. На підставі поданих документів проводиться співбесіда у заступника голови районної ради і представлена кандидатура на посаду Керівника розглядається на галузевій постійній комісії. Враховуючи рекомендації постійної комісії, сесія районної ради приймає рішення про призначення Керівника. У випадках, передбачених законодавством, з ним укладається контракт .

Один примірник контракту зберігається в районній раді, другий - у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін в письмовій формі.

2.10. Не раніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту  начальники управлінь(відділів) районної державної адміністрації, в частині об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, які галузево їм підпорядковані, подають голові районної ради письмову пропозицію про укладання контракту з Керівником на новий термін або вносять пропозицію щодо нової кандидатури на посаду Керівника в установленому цим Положенням порядку.

2.11. При відсутності згоди районної ради чи Керівника на продовження контракту по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

2.12. У разі відмови районної ради укласти контракт з Керівником трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36    Кодексу законів про працю України.

2.13. Заступник голови   районної ради , відповідні управління (відділи) райдержадміністрації, яким галузево підпорядковані об’єкти спільної власності, забезпечують здійснення контролю за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

2.14. Керівник щорічно протягом терміну своїх повноважень звітує на сесії районної ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкту, збереження та ефективність використання майна.

 

3. Зміст  контракту.

3.1.  У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, (у т.ч. матеріальні) умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта.

3.2. У контракті з Керівником, крім  загальних вимог, передбачених у пункті 3.1. цього Положення, враховуються показники ефективності використання закріпленого за підприємством, установою, організацією  майна.

Враховуючи особливості виробництва, у контракті з керівником підприємств, установи, організації можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.3. Умови оплати праці керівника підприємства, установи, організації визначаються у контракті і повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів господарської діяльності підприємства, установи, організації.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення керівника підприємства, установи, організації повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, установи, організації встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом.

3.4. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.5. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства, установи, організації причин.

3.6. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови припинення контракту у зв’язку з виходом керівника підприємства, установи, організації на пенсію або одержання ним трудового каліцтва, можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

 

4. Звільнення з посади, розірвання контракту.

4.1. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням районної ради у випадках:

- за ініціативи Керівника;

- за ініціативи районної ради;

 - за наявності відповідного рішення суду;

- у випадку закінчення строку дії контракту;

- у разі смерті Керівника та інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

4.2. Виступити з обґрунтованою пропозицією щодо звільнення з посади Керівника (в тому числі дострокового розірвання контракту) за ініціативою районної ради може голова районної ради. Для розгляду питання про звільнення Керівника необхідне пояснення Керівника з причин звільнення.

4.3. Пропозиція щодо звільнення Керівника з посади подається на розгляд відповідної постійної комісії районної ради.

4.4. Голова районної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії, вносить питання про звільнення керівника на чергову сесію районної ради.

4.5. При розірванні контракту на підставах, передбачених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці Керівника.

4.6. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі звільнення.

4.7. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наші координати
Тернопільська область
м. Заліщики
вул. C.Бандери 15-Б
Приймальня районної ради 2-16-31