Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Дчити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового  стану  підприємства.

2.4. Керівник щокварталу подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою.

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник  подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.5. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

2.6. Орган управління майном:

2.6.1. надає інформацію на запит Керівника;

2.6.2. звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у  випадку  порушень  законодавства  та умов контракту;

2.6.3. організовує  фінансовий  контроль  за діяльністю підприємства та затверджує або погоджує в установленому порядку його річний  з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;

2.6.4. здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого  фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом, а також за здійсненням підприємством витрат у разі незатвердження (непогодження) річного фінансового плану в установленому законодавством порядку;

2.6.5. здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

2.6.6. своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.

2.7. Керівнику  належать  закріплені  за  ним  повноваження  і права, які поширюються на  підприємство  законодавчими  та  іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства  та цим контрактом.

2.8. Керівник має право:

2.8.1. Діяти від  імені  підприємства,  представляти  його  на  всіх підприємствах, в установах та організаціях;

2.8.2. Укладати господарські та інші угоди;

2.8.3.Видавати доручення;

2.8.4. Відкривати рахунки в банках;

2.8.5. Користуватися  правом  розпорядження   коштів   підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

2.8.6. В межах своєї  компетенції  видавати  накази  та  інші  акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів  та  працівників підприємства;

2.8.7. Вирішувати інші питання,  віднесені  законодавством,  Органом управління майном,  статутом  підприємства  і  цим  контрактом  до компетенції Керівника.

2.9.  Керівник  укладає  трудові договори   з  працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення  в  кожному структурному підрозділі  і  на  кожному  робочому місці умов праці відповідно до  вимог  нормативних  актів,  а   також   забезпечити додержання прав   працівників,   гарантованих  законодавством  про охорону праці.

2.10.Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов  їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими  угодами,   колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА.

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів передбачених чинним законодавством у межах кошторису витрат і видатків, відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно з кошторисним розписом.

Заробітня плата Керівника складається з :

а) посадового окладу, розмір якого встановлюється відповідно до абзацу першого цього пункту;

б) надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі 50 відсотків до посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначенихконтрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

винагорода за вислугу  років  відповідно до діючого на підприємстві положення.

Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або  знижено.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до Закону України «Про відпустки».

Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається  матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання  своєї  щорічної відпустки  (час  початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

3.4. У разі  виходу  Керівника  на  пенсію  йому  виплачується грошова допомога  у розмірі трьох посадових окладів.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку,  встановленому законодавством. 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ.

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

     а) після закінчення терміну дії контракту;

     б) за згодою сторін;

     в)  до  закінчення  терміну дії   контракту у випадках, передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;

     г)  з інших  підстав,  передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією  місцевого  органу  держав

Наші координати
Тернопільська область
м. Заліщики
вул. C.Бандери 15-Б
Приймальня районної ради 2-16-31